kola

 

Różaniec, przy całej swojej prostocie formy, umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w dwudziestu tajemnicach życie Pana Jezusa i Jego Matki ujętych w cztery części.

   

 


W części pierwszej — radosnej — przeżywamy tajemnicę Bożej miłości: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Rozważamy (w poniedziałki i soboty):
1. Zwiastowanie
2. Nawiedzenie
3. Boże Narodzenie
4. Ofiarowanie Jezusa
5. Znalezienie Jezusa w świątyni.

     Część druga — światłości — przypomina, że całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest «światłością świata» (J 8, 12). Jednak ten wymiar wyłania się szczególnie w latach życia publicznego, kiedy głosi On Ewangelię Królestwa. Rozważamy (w czwartki):
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

      Część trzecia — bolesna — pozwala nam przeżywać tajemnicę naszego Odkupienia, które dokonało się przez ofiarę Krzyża. Rozważamy (we wtorki i piątki):
1. Modlitwę w Ogrójcu
2. Biczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Drogę krzyżową
5. Ukrzyżowanie.

      Część czwarta — chwalebna — to wpatrzenie się w uwielbionego Zbawiciela, przez którego i za którym dążymy do życia wiecznego. Spośród odkupionych Maryja pierwsza to życie wieczne w całej pełni już osiągnęła. Rozważamy (w środy i niedziele):
1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie Maryi.

     Rozpoczynając różaniec modlimy się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego...
Ojcze nasz...
Zdrowaś, Maryjo... Jezus, który niech w nas pomnaża wiarę.
Święta Maryjo...
Zdrowaś, Maryjo... Jezus, który niech w nas wzmacnia nadzieję.
Święta Maryjo...
Zdrowaś, Maryjo... Jezus, który niech w nas rozpala miłość.
Święta Maryjo...
Każdą tajemnicę rozważamy odmawiając Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Jan Paweł II o różańcu

"Via Consecrata" 95: "Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje".

Rzym 7 XI 1983: "Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju".

Castel Gandolfo 1 X 1995: "Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania."

Ludźmierz 1997: Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.

     Spotkania Rodziny Różańcowej w naszej parafii odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 7.00. Opiekunem Kół Żywego Różańca jest ks. proboszcz Piotr Jaśkiewicz.

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE godz. 17.30

majowe,
czerwcowe,
październikowe,
I-czwartkowe (o powołania),
I-piątkowe (do NSJ),
I-sobotnie (do Niepokolanego Serca NMP),
do Matki Bożej od Cudownego Medalika - w każdą sobotę.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com